ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης Π.Ε.Ι 

Η σχολή μας έχει το δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης Π.Ε.Ι τα όποια διεξάγονται με υπευθυνότητα & επιτυχία χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο εκπαίδευσης οδηγών. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ταχύρρυθμη και πάνω από όλα ποιοτική εκπαίδευση σε συνδυασμό πάντοτε με τις καλύτερες τιμές.
Η σχολή μας διαθέτει αίθουσα εκπαίδευσης δυναμικότητας 23 ατόμων.

Λεπτομέρειες σχετικά με το Π.Ε.Ι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 74/08 (ΦΕΚ 112/Α’), οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ , Γ+Ε οι όποιοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η όποια χορηγήθηκε μέχρι και 09 Σεπτεμβρίου 2009 απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατοχής Π.Ε.Ι μεταφοράς εμπορευμάτων μέχρι και 09 Σεπτεμβρίου 2014. Μετά την ημερομηνία αύτη υποχρεούνται να κατέχουν το παραπάνω Π.Ε.Ι αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης 35 ωρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις , οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ , Δ+Ε οι όποιοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η όποια χορηγήθηκε μέχρι και 09 Σεπτεμβρίου 2008 απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατοχής Π.Ε.Ι μεταφοράς εμπορευμάτων μέχρι και 09 Σεπτεμβρίου 2013. Μετά την ημερομηνία αύτη υποχρεούνται να κατέχουν το παραπάνω Π.Ε.Ι αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης 35 ωρών.

Εγχειρίδια & Χρήσιμα Links